Опис досвіду роботи


Опис досвіду роботи
Життєве кредо:,,Жити в гармонії із самим собою”.
Професійне кредо: ,,Навчаючи інших-навчайся сам ”.                                                                                                              
     Основним засобом людського спілкування є мова, а в багатомовному просторі—декілька мов. Ось чому вивчення іноземних мов набуває особливого статусу в нашій країні.
    Серед світової спільноти вона все ширше набуває ролі засобу міжкультурного спілкування. Формується характерна тенденція до посилення комунікативної спрямованості навчального процесу, його наближення до реального процесу спілкування. Найважливішою характеристикою комунікативного підходу є використання автентичних матеріалів, які реально використовуються носіями мови.
   Проблема, над якою я працюю - це «Рольова гра як одна із форм навчання учнів мовленню та розвитку інтересу учнів до вивчення іноземної мови».
Завдання педагога полягає в тому, щоб знайти максимум педагогічних ситуацій, у яких може бути реалізоване прагнення дитини до активної пізнавальної діяльності. Педагог повинен постійно удосконалювати процес навчання, що дозволяє дітям ефективно і якісно засвоювати програмний матеріал. Тому так важливо використовувати рольові ігри на уроках.
Рольова гра допомагає спілкуванню, сприяє передачі накопиченого досвіду, одержанню нових знань, правильній оцінці вчинків, розвитку комунікативних навичок людини, її сприйняття, пам'яті, мислення, уяви, емоцій, таких рис, як колективізм, активність, дисциплінованість, спостережливість, уважність. Крім того, що рольові ігри мають величезну методичну цінність, вони дуже цікаві як учителю, так і учню.
Як уже було зазначено, більшість учнів оцінюють рольові ігри позитивно, вбачаючи в них велику практичну користь, що доводиться результатами досліджень .
Та, безперечно, рольові ігри мають крім переваг й недоліки. Одним із яких є « примітивізація » мовлення учнів, збільшення кількості помилок. Та дані недоліки можна усунути такими шляхами: високим рівнем підготовки до проведення рольової гри, правильною організацією рольової гри, регулярністю застосування даного прийому навчання, і звичайно, майстерністю вчителя та його відданістю своїй справі.
То чому ж слід використовувати рольові ігри?
Є кілька особливих причин щодо використання таких ігор:
■ Досвід, який можна отримати завдяки рольовій грі. За допомогою такої гри у студентів ефективно розвиваються навички мовлення.
■ Рольові ігри дають студентам можливість потрапляти в такі ситуації, в яких від них вимагається використовувати і розвивати ті форми мови, які необхідні для покращення суспільних взаємовідносин, але які так часто не беруться до уваги нашими програмами по вивченню іноземної мови.
■ Рольові ігри додають багатьом сором'язливим учням впевненості у собі.
"Вони мають велику методичну цінність, оскільки проводити рольові ігри весело і цікаво як учням так і вчителям. Як тільки студенти починають розуміти що від них очікують, вони цілковито поринають у гру, використовуючи свою уяву і тим самим, насолоджуються цим процесом.
■ Рольова гра - це одна із складових частин комунікативних прийомів.
Вона розвиває здатність студента вільно володіти мовою, сприяє взаєморозумінню, підвищує мотивацію.
Таким чином, рольова гра додає навчальному спілкуванню комунікативну спрямованість, зміцнює мотивацію вивчення іноземної мови і значно підвищує якість оволодіння ім.
Рольова гра - могутній фактор психологічної адаптації дитини в новому мовному просторі, що може вирішити проблему природного ненасильницького впровадження іноземної мови у світ дитини.
      Говоріння забезпечує усне спілкування іноземною мовою в діалогічній формі (паралельно з аудіюванням) і в монологічній формі. Воно спрямоване  до однієї особи або до необмеженої кількості осіб. Як і будь-яка інша діяльність, акт говоріння має певну мету, мотив,в основі якого лежить потреба; предмет—думки того, хто говорить, продукт—висловлювання (діалог або монолог) і результат, який може виражатися у вербальній або невербальній реакції на висловлювання.
   Спілкуючись рідною мовою,мовець думає лише про те,що сказати і в якій послідовності. Ці дії повністю автоматизовані і здійснюється миттєво. При говорінні іноземною мовою(за умови недостатнього рівня володіння нею) ці операції стають помітними через відсутність міцних зв’язків між мовленнєвим задумом та мовними засобами його вираження,які існують у носіїв. Тому умовою здійснення діяльності говоріння є наявність мовленнєвих
автоматизмів,або мовленнєвих  навичок:граматичних,  лексичних,вимовних (артикуляційних та інтонаційних).
  Одним з найпростіших механізмів мовлення є механізм відтворення або репродукції. Незважаючи на продуктивний характер говоріння,в ньому є елементи репродукції.  Так за даними Е.П.Шубіна,репродукція готових блоків в англійському побутовому діалозі становить близько 25%.
Репродукція може бути повною або частковою. У першому випадку використовують готові ключові фрази з тексту без змін,  для передачі нового змісту;у другому—це репродукція-трансформація,яка передбачає передачу змісту в нових формах. У механізмі вибору розрізняють вибір слів і вибір граматичної структури. На вибір слів впливає комунікативна мета повідомлення, стосунки між співрозмовниками,їх спільний життєвий досвід. На вибір граматичної структури також впливає комунікативна мета, асоціативний зв’язок структури з її функцією у мовленні.
    Механізми репродукування і комбінування передбачає таке формування словосполучень і фраз, коли мовець використовує знайомі йому мовні компоненти в нових словосполученнях. Тут особлива увага звертається на вдосконалення навичок говоріння. Учнів можна зацікавити спілкуванням, запропонувавши комунікативні ігри, які дають можливість використовувати лінгвістичні знання, щойно засвоєні. Наголос слід робити на якості комунікації,а не на виправлення помилок. Учні співпрацюють,обмінюються досвідом,обґрунтовують свої думки,вислуховують міркування інших. У комунікативних іграх можуть використовуватися такі прийоми,як парна робота,заняття в малих групах та робота всієї групи, де кожен учень може вільно рухатись по кабінету в пошуках необхідної інформації.
   Успіх будь-якої стратегії навчання усного мовлення залежить від того, яка тематика цікавить учнів, про що вони читають, що слухають,спостерігають, про що бажають говорити,тобто важлива зацікавленість  учнів.
    Протягом всього періоду педагогічної діяльності я  удосконалюю свій
стиль роботи, форми і методи викладання іноземної мови у школі.
В своїй роботі застосовую репродуктивні методи навчання, хорові, групові, парні, індивідуальні, а також комбіновані форми роботи, домагаючись формування мовних умінь і навичок усіма учасниками спілкування.
Стійка увага учнів протягом усього уроку забезпечується завдяки тому,що міняються різні види і форми роботи. Майже на кожному уроці використовую аудіовізуальні засоби, що сприяє активізації і легкості засвоєння навчального матеріалу, зняттю перевтоми учнів, глибшому
проникненню в сутність навчального процесу. Намагаюся раціонально розподілити час на уроці, вибираю оптимальний темп проведення уроку. В своїй роботі використовую власноруч зроблену наочність, роздатковий матеріал.  Продумую тип,структуру уроку, чітко визначаю його навчальну, виховну та розвиваючу мету.Намагаюся вдало здійснювати  мотивацію навчальної діяльності учнів,щоб викликати інтерес  до предмету та до навчання, створювати доброзичливу атмосферу співпраці. Спілкуючись один з одним іноземною мовою, учні вчаться бути демократичними, думати критично та приймати рішення.
    Комунікативну спрямованість реалізую шляхом моделювання реальних комунікативних ситуацій, які сприяють засвоєнню мовних одиниць у типових комунікативних контекстах. Для цього в практиці своєї роботи використовую інноваційні технології навчання: роботу в групах і парах ( «Шкільні предмети»- 5кл., «Покупки»-6кл., «Спортивні уподобання»-10кл.), рольові  ігри («Мій улюблений співак»-8кл., «Талановиті люди»-11кл.), дискусії ( «Як досягти успіху»-11кл., «Ставлення до дитячої праці»-10кл.), фронтальні форми роботи («Мікрофон»-«Поведінка і взаємовідносини молодих людей»-10кл., «Проведення вільного часу»-6кл., «Мозговий штурм»-«Як ти проводиш свій вільний час»-5кл., «Забруднення навколишнього середовища»-10кл.), метод проектів, нестандартні форми проведення  уроків.
   Вони сприяють розвитку навичок критичного мислення та пізнавальних
інтересів учнів, діти почувають себе впевнено, вільно висловлюють свої думки і спокійно сприймають зауваження.
  Велику увагу приділяю вивченню граматичного матеріалу, для цього створено «граматичні довідники» в учнівських словниках. Домагаюся якісного засвоєння граматичних структур,реалізовуючи принципи систематичності і послідовності.
  Проводжу контрольно-оціночна робота, яка включає в себе різнорівневий контроль,тестування.На уроках ставлю  собі за мету навчити учнів грамотності, логічному мисленню, вміти аргументувати свої відповіді, використовуючи вивчений лексичний і граматичний матеріал. На всіх етапах
проведення уроку повторюю і закріплюю вивчений матеріал, при поясненні нового матеріалу опираюся на знання учнів. Чергую індивідуальні і колективні, усні і письмові форми роботи на уроці, що сприяє вихованню пізнавальної активності школярів. Належну увагу приділяю міжпредметним зв’язкам.Кожен урок включає усі види мовленнєвої діяльності: аудіювання,
говоріння,читання і письмо.
Слід зазначити, що уроки англійської мови в різних класах суттєво відрізняються. В 5,6 класах використовую уроки-подорожі («Мандрівка Англією»-6кл., «Моє рідне місто»-5кл.,») уроки-ігри («Професії моїх батьків і знайомих»-5кл.). У старших класах навчання носить проблемний характер, тому в цих класах використовую такі форми роботи, як уроки-диспути ( «Відомі люди країни,мова якої вивчається»-10кл.,«Шкільна система в Великобританії та Англії»-10кл.)уроки-семінари,уроки-презентації( «Здорова/нездорова їжа»-10кл.,«Поведінка і взаємовідносини між батьками і дітьми »-11кл.).
   Значну увагу приділяю урокам домашнього читання, де учні знайомляться з оригінальними та адаптованими творами класиків англійської та американської літератури.
     Застосовую інсценізацію уривків твору, даю завдання увійти в роль того чи іншого героя( «Рольова гра»),  що дає можливість розвивати артистичні здібності, діалогічне і монологічне мовлення учнів. Ця форма роботи досить ефективна серед учнів середніх класів.
У старших класах практикую методи проектних технологій,різноманітні дослідницькі та пошукові методи, що спрямовані на самостійну і творчу роботу учнів з літературою( «Англійська мова- мова міжнародного  спілкування», «Англійська мова в різних сферах нашого життя»-10кл, «Винаходи і винахідники», «Видатні люди Великобританії»-11кл.)
   Велику увагу на уроках приділяю вивченню народознавчого матеріалу країни, мова якої вивчається, її традиціям, історії, політичному устрою,культурі.
   Невід’ємною частиною роботи на уроці є робота з підручником. Робота учнів в парах, у малих групах допомагає здійснити принцип«навчаючись-навчаю».
У підготовці до уроку намагаюся враховувати вікові особливостіучнів,їх психологічні можливості, добираючи відповідні форми і методи навчання, здійснюючи диференційований підхід у вивченні матеріалу.
   Веду позакласну роботу з англійської мови,беру активну участь у  проведенні тижня англійської мови у школі (виховні заходи «Кольори любові», КВК «Магічний світ англійської мови», «Англійська мова-вікно в Європу») працюю у тісному зв’язку з іншими вчителями-предметниками.
     Готую учнів старших класів до проведення ЗНО з англійської мови.Кожного року є членом журі  районних олімпіад з англійської мови. Постійно підвищую свій фаховий рівень: випустила методичні посібники «Рольова гра як одна із форм навчання учнів мовленню та розвитку інтересу учнів до вивчення іноземної мови» ; ; була учасником   районних семінарів на тему,,Оцінювання професійно-педагогічної діяльності учителя та результативність діяльності учня через мовне портфоліо як одну із форм само оцінювання” . За даний період домоглася вагомих результатів: брала участь у конкурсі «Вчитель року 2008 >>;веду шкільне методичне об`єднання учителів іноземної мови; 11.11.2015 року була учасником вебінару за темою,,Як підвищити мотивацію підлітків на уроках англійської мови”.

 Класний керівник — стрижень виховного процесу. Це нитка, яка зв'язує в одне ціле дитину, вчителя-предметника, батьків, громадськість. На мою думку, класний керівник — універсальна особистість. Це і вихователь, і психолог, і соціальний педагог, і педагог-організатор.
  Класний керівник повинен мати мудрість учителя, відповідальність старшого товариша, доброту матері, строгість батька. Адже для учня в школі немає ближчої людини, ніж класний керівник. Кому ж ще можна розповісти про негаразди з предмета, про сварку з товаришем чи про щасливу подію в сім'ї?
   Від класного керівника залежить ступінь сформованості учнівського колективу. Вміння згуртувати навколо себе дітей — великий дар і велика робота. Вміння захопити, повести, відкрити світ — неоціненний скарб справжнього педагога. Захоплення педагога  стає захопленням учнів. І хочемо ми того чи ні, але, оскільки діти зовні схожі на своїх батьків, риси характеру класного керівника переходять у характер вихованців. Адже байдужість породжує байдужість. І лише вогонь породжує вогонь!
   У кожної людини є будинок - не просто житло з дахом над головою, а місце, де його люблять і чекають, розуміють і приймають таким, який він є. Одного чудового сонячного вересневого ранку ми з учнями почали створювати свій будинок, в якому нам разом дуже добре. Це наш клас. Він складається з будівельного матеріалу з особливими властивостями: доброти, гумору, взаємодопомоги, мудрості і захоплень. Кожний з нас поклав свою цеглинку в будівництво цього будинку. За цей період будівництва ми встигли подружитися, звикнути один до одного.
      Ми - це наш клас. Кожен з нас - це унікальна, неповторна особа, одна єдина у своєму роді. Тому ми намагаємося дбайливо, з любов’ю і пошаною відноситися до себе і до оточуючих, приймати себе і інших такими, які ми є, тобто відноситися до себе й інших з терпінням і повагою.
     У виховній роботі зі своїми учнями я керуюся  Конституцією України, Концепцією громадянського виховання, Концепцією національного виховання, Національною програмою "Діти України”, Законами України "Про загальну середню освіту”, нормативними документами, наказами, розпорядженнями Президента України, Міністерства освіти та науки, обласного управління та районного відділу освіти.
    Починаючи працювати з колективом я поставила перед собою такі виховні задачі:
      вивчити особливості кожної дитини, її фізичний, психологічний стан, сім'ю, індивідуальні особливості і здібності;
      всіляко сприяти згуртованості класного колективу;
      почати роботу з розвитку учнівського самоврядування;
      активізувати роботу учнівського колективу через участь у загальношкільних заходах;
      продовжувати традиції, що започаткувалися у період навчання в початковій школі, розвивати їх.
   Як класний керівник я досягаю поставленої мети через заохочування учнів до процесу самовиховання, навчаючи їх підготовці та організації колективних творчих справ класу, багато часу приділяю морально-етичному, національному та художньо-естетичному вихованню учнівського колективу, формуванню обов'язку, відповідальності, культури поведінки, тому загальний рівень вихованості та культури учнівського колективу - високий.
   Національну спрямованість виховної роботи в класі реалізовую завдяки навчальній та позакласній діяльності. Виховною метою позакласних заходів, годин спілкування та інформаційних годин було виховання в учнів патріотичних почуттів, любові до рідної землі, свого народу, готовності до праці в ім'я України, виховання поваги до культури та історії рідного народу, поваги до батьків, прищеплення шанобливого ставлення до звичаїв, традицій нашого народу. Робота з національного виховання була багатоплановою і різнобічною. Учні класу активно брали участь в:
       мітинг ,,Свічка пам`яті’’;
       конкурсі малюнків;
       акції,,Ярмарка солодощів’’;
       конкурсі кращого читця;
       святі писемності та української мови «День української писемності і мови…»;
      акції ,,Допоможи дітям з малозабезпечених сімей’’

     У своїй роботі з дітьми  поєдную традиційні форми та методи роботи класного керівника (години спілкування, класні збори, свята, операції, виставки-конкурси, виставки творчих робіт, відверті розмови,  інтелектуальні ігри, турніри) та нетрадиційні (тренінги, проекти, фестивалі, калейдоскопи, анкети думок, колажі, пошукові ігри, акції, художні галереї та ін.), застосування яких вимагає організації міжособистісного інтерактивного спілкування в різних видах соціально значущої діяльності: методи педагогічного впливу, методи соціальної взаємодії, методи самоорганізації життєдіяльності школярів.
    Згуртуванню учнів класу в єдиний дружній колектив сприяє робота з організації учнівського самоврядування. Через діюче самоврядування учні мають можливість розвивати свої організаторські здібності, почуття відповідальності, ініціативи. Залучаючи дітей до участі в різноманітних громадсько-корисних справах, я намагаюся сприяти розвитку в них громадської активності, привчати їх до дотримання шкільного режиму, єдності педагогічних вимог до учнів з боку вчителів та батьків, спрямовую свої зусилля на корисні, потрібні суспільству справи: добре вчитися, готуватися до праці, берегти природу, охороняти її багатства, турбуватися про збереження історичних пам'яток та інших культурних цінностей, зразково поводитися, допомагати людям.
      Крім того учні є активними учасниками традиційних загальношкільних свят. Учні із задоволенням ведуть пошукову роботу, вивчають місця бойової слави, проводять зустрічі з ветеранами, беруть участь у конкурсах, вікторинах, у багатоплановій природоохоронній  діяльності, що сприяє формуванню екологічної культури, моральної активності особистості, вихованню таких загальнолюдських цінностей як чуйність, чесність, правдивість, працелюбність, справедливість, гідність, милосердя, толерантність, совість, доброзичливість, готовність допомогти іншим, обов'язковість, добросовісність, ввічливість, делікатність, тактовність.
     Як і кожен класний керівник знаходжуся у постійному пошуку інноваційних концептуальних підходів до здійснення взаємодії з учнями з метою виховання свідомого громадянина своєї держави.

        У становленні та розвитку учнів спираюсь на допомогу батьків. Батьківський комі­тет працює разом із класним керівником, бере участь в організації групових та позашкільних заходів, також співпрацюємо з учнівським комітетом та адміністрацією школи. У роботі з батьками використовую колективні та індивідуальні бесіди, зустрічі за «круглим столом», тренінги. Під час проведення батьківських зборів   знайомлю батьків з новинками педагогічної літератури для батьків з проблем родинної та батьківської педагогіки, моделюю педагогічні ситуації, які допомогли б батькам розв'язувати родинні конфлікти, що можуть виникати під час спілкування дітей з батьками.

Немає коментарів:

Дописати коментар